Malmö 2020-04-09

När PEAB på uppdrag av Castellum uppför nya Domstolsbyggnaden för Domstolsverket i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm via Insta El AB Malmö och ApQ El AB Malmö.

När domstolsbyggnaden är klar hösten 2022 kommer fastigheten att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Fastigheten kommer att bestå av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovanpå detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas. Hela fastigheten omfattar cirka 30 000 kvm bruttoarea och kommer bl.a. att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader.

Den nya Domstolsbyggnaden i Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Castellum